НАУКОВІ ЖУРНАЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Авторитет вченого визначається науковим рівнем результатів його теоретичних і практичних досліджень та засвідчується відповідною реакцією на них колег-науковців. Цю реакцію можна очікувати лише за умови, що досягнуті результати стануть – завдяки різним засобам інформації (зокрема, науковим журналам) – відомі світовій науковій спільноті.

 

Наукові журнали Національного транспортного університету мають напрацьований авторитет у наукових колах. Завдяки цьому вони входять до переліку фахових видань України та представлені у загальнодержавному депозитарії "Наукова періодика України".

 

  

 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗБІРНИКИ

Науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”

Заснований у 1964 році. 

 

Головна мета збірника наукових праць – надання широким верствам наукової громадськості можливості обміну інформацією, висвітлення наукових досліджень результатів та науково-методичних розробок, в тому числі на міжнародному рівні, які відносяться до будівельно-транспортної інфраструктури.

У науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” відображені матеріали та наукові розробки вчених і спеціалістів дорожньо-будівельного комплексу, наукових установ і промисловості з вирішення сучасних задач та проблем з напрямків  які відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266): Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, Технології захисту навколишнього середовища, Екологія, Хімія; Управління проектами і системний аналіз, Транспортні технології (за видами), Галузеве машинобудування, Економіка; Облік і оподаткування; Менеджмент, Маркетинг; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Друкується науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” за рішенням Вченої ради Національного транспортного університету. Друковані примірники розповсюджуються серед: державних і провідних бібліотек України, провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів дорожньо-транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 збірник включений до Переліку наукових фахових видань України)

Електронна копія збірника “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” (для періодичних друкованих наукових фахових видань), на сайті Національного транспортного університету і сайті  науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво».

 

 

Науково-технічний збірник “Вісник Національного транспортного університету”

Заснований у 1997 р. Видання фахове.

 

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку.

Зокрема, друкуються матеріали, які відображають організацію та проведення навчального процесу з використанням новітніх інформаційних технологій та ЕОМ, результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень та сучасний стан розробки наукових проблем в області автомобільного транспорту і транспортного будівництва, підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру, огляди наукових та методичних конференцій, які відбуваються в НТУ та за його межами, хроніку поточного життя університету.

 

Архіви публікацій

 

 

 

Науково-технічний збірник “Гідравліка і гідротехніка”

Заснований у 1965 р.

 

Збірник розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників.

 

 Архіви публікацій

 

 

 

 

 

 

 

Науково-технічний збірник “Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті”

Заснований у 2014 р.

 

У науковому журналі «Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті» публікуються матеріали, які висвітлюють основні результати наукової та науково- технічної роботи, що спрямована на розробку та удосконалення інформаційних процесів, технологій та систем для підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та інших держав.

 

Архіви публікацій

 

 

 

 

ЗБІРНИКИ

Збірник “Управління проектами, системний аналіз і логістика”

Заснований у 2004 році.

 

Тематика: Технічні та економічні науки
Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів системного аналізу та логістики в проектах удосконалення виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємств транспортної інфраструктури та пошуку прогресивних технологій виробництва, експлуатації і ремонту рухомого складу за сучасних умов.

Розрахований на інженерів, наукових працівників та спеціалістів, які займаються вирішенням проблем транспортного комплексу на сучасному етапі.

 

Фахова реєстрація у ДАК України: Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” постановою президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 включено до Переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних і економічних наук.
Науковий журнал “Управління проектами, системний аналіз і логістика” у реферативнтх базах даних: Science Index, e-Library

 

Спеціальність ДАК: 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.22 – управління проектами і програмами, 05.22.01 – транспортні системи, 05.22.02 – автомобілі та трактори, 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми, 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту, 05.23.17 – будівельна механіка, 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

 

 

Збірник наукових праць “Проблеми транспорту”

Заснований у 2004 р.

 

 Архіви публікацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛИ

 

Науково-виробничий журнал “Автошляховик України”

Заснований у 1960 р.

 

“Автошляховик України” – науково-виробничий журнал для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що виходить у світ з 1960 року. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації та економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.

Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний транспорт” і “Автомобільні дороги”.

 

 

 

 

Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

Заснований у 2015 р.

 

Тематична спрямованість: економічні науки.

У науковому журналі «Економіка та управління на транспорті» публікуються матеріали, які висвітлюють результати наукових досліджень в сфері реформування економіки окремих видів транспорту, оптимізації технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності дорожньо-транспортного комплексу України та інших держав, розробки принципів і методів управління підприємствами з метою підвищення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародних ринках.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки та управління на транспорті, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті» наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (галузь науки – економічні).

 

Архіви публікацій

 

 

Правила оформлення статей

Рекомендації до оформлення статей