ФАХОВІ ВИДАННЯ З ПИТАНЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

 

У журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищіх навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

 

Періодичність публікації

Чотири рази на рік

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечна планета

 

Щоквартальний науково-виробничий фаховий журнал, заснований у 1998 року Національною парламентською бібліотекою України (НПБУ).

 

У 1999 – 2010 рр. журнал «Бібліотечна планета» було включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких публікувалися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.

 

З 2005 року номери журналу представлені у віртуальній версії на сайті електронної бібліотеки «Культура України».

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечний вісник [Bìblìotečnij vìsnik]

 

Періодичне фахове науково-теоретичне та практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі. Журнал «Бібліотечний вісник» заснований у 1993 році Національною академією наук України та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Тематична спрямованість журналу дає уявлення про основні напрями та тенденції розвитку бібліотечної справи.


У журналі публікуються дослідження з бібліотекознавчої тематики (загальні проблеми бібліотекознавства; бібліотеки і суспільство; бібліотечні інформаційні технології; сучасна бібліотека в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; наукова, науково-методична та міжнародна діяльність бібліотек і бібліотечних об’єднань; робота бібліотечних мереж України; проблеми вдосконалення каталогізації у наукових бібліотеках; бібліотечне та науково-інформаційне обслуговування; дослідження і збереження фондів; створення Державного реєстру національного культурного надбання; досвід формування бібліотечно-архівних колекцій; бібліотечна професія та освіта; бібліотечна термінологія; історія бібліотечної справи і бібліотек; питання читачезнавства; бібліотеки за рубежем; міжнародний книгообмін тощо).


У наукових публікаціях журналу висвітлюються також проблеми бібліографознавства; національної бібліографії; бібліографічна діяльність бібліотек; питання біобібліографії та біографістики.


Значна увага приділяється питанням книгознавства, історії книги, вивченню книжкової та рукописної спадщини, дослідженню фондів бібліотек, історії видавничої справи та ін.
Багато публікацій у «Бібліотечному віснику» є результатом досліджень питань, спільних для бібліотечних та фахівців суміжних галузей: дослідження фондів архівів і бібліотек, збереження фондів пам’яток культури, питання державної реєстрації документальних пам’яток (книжкової та архівної спадщини України), джерелознавчі студії тощо. Видаються тематичні номери.

 

 

 

 

Бібліотечний Меркурій

До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».


Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

 

Журнал зареєстровано 21 грудня 2015 року (Реєстраційне свідоцтво КВ № 21735-11635 Р) як науковий, інформаційний, щоквартальний. Він є своєрідним «бібліотечним форумом», дискусійною трибуною та майданчиком, де висвітлюється «історія, теорія і практика» книгозбірень. З липня 2003 року до червня 2015 року журнал видавався з назвою "Бібліотечний форум України".

 

На сторінках журналу публікуються статті та матеріали всіх бібліотек без винятку, які надійдуть до редакції.

 

Журнал є науковим і публікує результати наукових досліджень бібліотекознавців та дослідників галузі бібліотекознавства, окреслює і визначає наукову проблематику, яка потребує дослідження, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти та запрошує до публікації у журналі науковців – докторів та кандидатів наук бібліотечної галузі, заслужених працівників культури, які мають значний досвід роботи. Окрім того, журнал є інформаційним, бо публікує різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності книгозбірень України та світу, відображає інноваційні технології бібліотек, надає інформаційну підтримку бібліотекам щодо відображення їх досягнень та практичного досвіду і представляє сучасні досягнення бібліотекарів-практиків.

 

 

Вісник Книжкової палати

Журнал заснований у 1996 році і є єдиним науковим фаховим виданням у видавничій та бібліотечній галузях, який виходить щомісячно.

Висвітлює питання книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства. Публікує матеріали з питань видавничої діяльності, нормативно-правового забезпечення книговидання і книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні, проблемні статті про розвиток ЗМІ, книжкової та бібліотечної справи, рецензії й огляди нових видань, історичні розвідки.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 журнал "Вісник Книжкової палати" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі соціальних комунікацій.

 

Публікації в журналі здійснюються українською, російською та англійською мовами.

 

 

 

 

 

Вісник Харківської державної академії культури

У науковому збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку інформатики й інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

 

Засновано в 1999 р.

 

Збірник увійшов до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 9 лютого 2021 р. №157), спеціальність — 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

Збірник поданий на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», у реферативних базах «Україніка наукова» та «Джерело». Індексується в наукометричних базах «WorldCat», «Index Copernicus International», Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) та в пошукових системах «Google Scholar», «BASE». ХДАК є представленим учасником PILA.

 

Рукописна та книжкова спадщина України» [Rukopisna ta knižkova spadŝina Ukraïni]

Збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів». Розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.

 

Заснований 1993 р. на базі спеціалізованого науково-дослідного підрозділу Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, НБУВ) – Інституту рукопису, формується із залученням фахівців інших наукових підрозділів НБУВ, а також вітчизняних і закордонних бібліотечних та архівних установ.

 

Засновник і видавець: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Виходить з періодичністю 1–2 випуски на рік. Мови: українська, англійська, польська.

 

У збірнику висвітлюються різні аспекти вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних та архівних фондів з метою реконструкції історії книжної культури України та світу; репрезентуються наукові дослідження зі спеціальних історичних дисциплін (книжкового джерелознавства, кодикології та кодикографії, філігранології, палеографії, текстології, маргіналістики та ін.); представлені публікації документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди складу та змісту фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії), статті з проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних і книжкових фондів, а також з питань створення автоматизованих технологій описування рукописних і друкованих документів, використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній та архівній справі тощо. Репрезентований і зарубіжний досвід.

 

 

  

 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

 

Журнал є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики бібліотекознавства та інформаційних наук

 

Журнал започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи.